Újbuda Prizma bemutatkozó

Társaságunk az ÚJBUDA PRIZMA Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2002. januárjában alakult meg, folytatva és kibővítve a több mint negyven éven át működő XI. kerületi Szociális Foglalkoztató tevékenységét.

 

 

Az átalakulás célja a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, illetve fogyatékkal élő személyek komplex foglalkozási rehabilitációja, amelynek során a munkavállalók szakszerű segítséget kapnak, ahhoz hogy minél jobban kibontakoztathassák, hasznosíthassák megmaradt munkavégző képességűket. Ennek szolgálatában társaságunk szakemberei felmérik a foglalkoztatottak testi és szellemi egészségi állapotát, szociális jellemzőit, amely a továbbiakban kiindulópontként szolgál az személyes rehabilitációs foglalkoztatás megteremtéséhez, ill. a segítségnyújtás különféle módjaihoz.

 

Két termelő részlegen biztosítjuk a munkavégzés lehetőségét: parkfenntartó- ill. kötészeti részlegeinken.
Parkfenntartó részlegünk a XI. kerület parkjait, sétányait gondozza, míg kötészeti részlegünk kisegítő nyomdai utómunkálatok, illetve különböző csomagolási munkák végzését biztosítja.
Társaságunknál jelenleg közel 230 fő dolgozik, többségük megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő, akik számára biztosítjuk a részmunkaidős foglalkoztatást.

 

A rehabilitációs csoport feladata segíteni munkavállalóinkat az egyén életvezetéséből, személyiség problémáiból fakadó, munkavállalást akadályozó körülmények feltárásában, a szociális reintegrációjukban, hogy újra a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek, alkalmassá váljanak önálló életvitelre egzisztenciális és pszichés vonatkozásban egyaránt.

 

Célunk tágabb, mint önmagában a megélhetéshez szükséges kereset biztosítása, mert valljuk, hogy a lelki egészségvédelmében is elsőrendű az emberi, a munkatársi kapcsolat. A jó emberi közösség bensőséges légkör kialakításához vezet, mely nemcsak kellemessé, hanem eredményesebbé is teheti a munkát. Az ilyen munkahely számos más megterheléssel szemben második otthonként védheti a munkavállalókat.

 

Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. Törvény 26.§ 11. pontja szerint hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 26.§ 17. pontja szerint rehabilitációs foglalkoztatás valamint a 26.§ 18. pontja szerint munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása terén folytat közhasznú tevékenységet. Fő célkitűzése alapítása óta a megváltozott munkaképességű, ill. fogyatékkal élők rehabilitációs foglalkoztatása, a szociális alkalmazkodási képességeikben hátrányos helyzetű személyek társadalmi felzárkóztatása, társadalmi esélyegyenlőségük elősegítése.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv.37/A § (6) bekezdése a települési önkormányzat feladatai közé sorolja az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében a közhasznú és közcélú foglalkoztatás megszervezését. A közhasznú és a közcélú foglalkoztatás szociális aspektusa, a "segély helyett munka" egyre nagyobb jelentőséget kap az önkormányzati politikában. E feladat ellátását is az önkormányzati testület rendelete alapján kerületünkben az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.

 

A megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő személyek jelentős része potenciálisan ki van téve a kirekesztődés - különösen a munkaerő piaci kirekesztődés - kockázatának. E kockázatot rehabilitációs foglalkoztatási tevékenységünk során jelentősen csökkenthetük az érintett személyek foglalkoztathatósági szintjének javításával, a támogatási és érdekeltségi viszonyok fejlesztésével, valamint a munkavállalók megmaradt képességeinek differenciált hasznosításával sokszínű, rugalmas, átjárható munkalehetőségek megteremtésével.

 

A munkavégzés lehetőségének megteremtése ad alkalmat arra, hogy a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő ember társadalmilag elismert tevékenységével jusson hozzá a megélhetését biztosító jövedelemhez. Mindehhez olyan munkahelyeket, illetve munkakörülményeket teremtettünk társaságunknál az elmúlt időszakban, amellyel biztosítani tudjuk a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek valóságos és értékteremtő foglalkoztatását.

A rehabilitációs szakmai programunk végrehajtásában fontos elem a megfelelő monitoring rendszer, amelynek alapján egyéni rehabilitációs tervet készítünk, illetve adekvát csoportosításokat terveztünk:

  • az egészségkárosodás jellege, mértéke szerint
  • iskolai, szakmai végzettség szerint
  • életkor szerint
  • családi, szociális helyzet szerint
  • egyéni motiváltság, valamint a foglalkozási rehabilitáció eredményessége szerint

A foglalkoztatási rehabilitáció eredményességének elősegítése érdekében kitűzött feladatok közül a szakmai felkészültség javítását szolgáljták a munkahelyen történő szakipari betanítások, valamint a különböző tanfolyamokon, képzéseken való részvétel biztosítása és finanszírozása.

© 2016 - eselyekutcaja.ujbuda.hu